تحلیل شعر من آبم بیژن الهی

تحلیل شعر من آبم بیژن الهی : علیرضا قاسمیان خمسه

تحلیل شعر من آبم بیژن الهی : علیرضا قاسمیان خمسه. من چاهی را تعلیم کرده ام که به آبی نمی رسد ولی چه تاریکی زیبایی تحلیل قاسمیان خمسه از...

ادامه مطلب