شعر پشمینه پوش حمید مصدق

شعر حمید مصدق برای نیما یوشیج

شعر پشیمنه پوش یوش از حمید مصدق برای نیما یوشیج پشمینه پوش در دره های یوش با آن ردای کهنه به دوش با لکنت زبان کاهیده جسم جان پیوسته د...

ادامه مطلب