سیروس شمیسا: تفسیر سه شعر از نیما

سیروس شمیسا: تفسیر سه شعر از نیما

در این مطلب تفسیر کوتاهی از سه شعر ری را، هست شب و برف نیما یوشیج را داریم به قلم سیروس شمیسا. شعر ری را نیما یوشیج ری‌را ری‌را…صدا می...

ادامه مطلب