تحلیل شعر تو واقعی بودی بروسان : علیرضا قاسمیان خمسه

تحلیل شعر تو واقعی بودی بروسان : علیرضا قاسمیان خمسه. تو واقعی بودی نه مثل دستگیره نه مثل در تو واقعی بودی مثل اندوه در مزرعه گندم تحلی...

ادامه مطلب