تحلیل شعر پایین دره شهرام شیدایی

تحلیل شعر پایین دره شهرام شیدایی : علیرضا قاسمیان خمسه

تحلیل شعر پایین دره شهرام شیدایی : علیرضا قاسمیان خمسه. کنارِ رودخانه آتش روشن کرده‌ای و فکرِ برگشتن به یک‌جایی در آتش می‌سوزد. تحلیل ع...

ادامه مطلب